Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Sık Sorulan Sorular

1. Posta yolu ile ön kayıt ve kesin kayıt başvurusu yapabilir miyim?

Posta yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2.  Kayıt Tarihinde il dışındayım ön kayıt veya kesin kaydımı bir başkası yaptırabilir mi?

Enstitüye bizzat veya noter tasdikli vekâletname ile öğrencinin görevlendirdiği yakınıaracılığı ile kesin kayıt işlemi gerçekleştirilebilir.

3. Enstitünüz lisansüstü öğrencisiyim, öğrencilik haklarımı nasıl öğrenebilirim?

M.Ü. Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği öncelikli olarak öğrencilikle ilgili hak ve sorumluluklarınızı öğrenebileceğiniz iki temel yönetmeliktir. Belirtilen yönetmeliklere Marmara Üniversitesi'nin ya da Enstitü'nün web sayfasından ulaşılabilir.

4. Enstitü'de öğrencilik ile ilgili işlemlerimi yaparken kullanabileceğim basılı dilekçe örnekleri var mıdır?

Kolaylık sağlaması açısından kullanabilecek çeşitli dilekçe örnekleri hazırlanmıştır. Bu örneklere Enstitü'nün web sayfasından (öğrenci → formlar → ...) ulaşılabilir.

5. Eğitim sürem ne kadar?

Yüksek Lisans için: Bir yıl ders , bir yıl tez, bir yıl ek süre toplam üç yıldır.

Doktora için : Bir yıl ders, üç yıl tez, iki yıl ek süre toplam altı yıldır.

6. Ders kayıt işlemi ve Bilimsel Hazırlık için ne yapmalıyım?

Kendişifreniz ile Otomasyon sayfasından seçeceğiniz dersler danışman  öğretim elemanı  tarafından onaylanmalıdır.

7. Derslere devam zorunluluğum var mı?

Teorik derslerin %70'ine; uygulamalı derslerin ise %80'ine devam etmeyen bir öğrenci o dersin yarı yıl sınavlarına giremez ve devamsızlıktan başarısız kabul edilir.

8. Dersi  veren  öğretim elemanını değiştirebilir miyim?

İlgili ders, programda  dersi veren öğretim elemanından alınır. Farklı öğretim elemanından aynı dersi alma talebi, ancak o dersin tekrarı halinde programda o ders yok ise, başka bir programda mevcut dersi veren öğretim elemanından alınabilir.

9. Daha önce herhangi bir lisansüstü programdan almış olduğum derslerden yeni girdiğim programda muaf olabilir miyim?

Daha önce herhangi bir lisansüstü programında başarmış olduğu ders veya derslerden yeni kaydolduğu başka bir programda muaf olmak isteyen öğrenci; ilk kayıttan itibaren en geç onbeş gün içinde ilgili Müdürlüğe başvurduğu takdirde, ilgili Yönetim Kurulu bu talebi değerlendirerek en fazla 9 kredilik muafiyet tanınmasına karar verebilir. Herhangi bir nedenle kaydısilinmiş bir öğrenci, aynı programa yeniden kayıt yaptırdığı takdirde, ilgili Yönetim  Kurulu kararı ile en fazla 15 kredilik dersten muaf tutulabilir.

10. Danışman ataması için ne yapmalıyım?

İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları her öğrenci için en erken ikinci yarıyılın başı, en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar Enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

11. Danışman değişikliği yapabilir miyim?

Mevcut danışman, program danışmanı, anabilimdalı başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

12. İkinci danışman nasıl atanır?

Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, anabilim dalı başkanı tarafından önerilir, Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. (Yüksek Lisans madde 14-a Dr. 23-a.)

13. Doktora yeterlilik sınavına ne zaman girmeliyim?

Doktora öğrencileri derslerini tamamladıktan sonra en geç 5. yarıyıl sonuna kadar yeterlilik sınavına girmelidir. (24.b madde.)

14. Tez önerimi ne zaman vermeliyim?

Dersler başarıyla tamamlanıp, hesaplanan  GANO notu, Y.L. için 2.5, Dr. İçin 3.00 ve üstü ise tez önerisi verilebilir. (Dersler tamamlanmadan tez önerisi verilmez.)

15. Tez adını nasıl değiştirebilirim?

Tez  adı değiştirme formu doldurularak, tez danışmanı, program danışmanı, anabilimdalı başkanının onayı ile yeni tez adıEnstitü Yönetim Kurulunca uygun görülmesi durumunda değiştirilebilir.

16. Tez çalışmalarım sırasında kaç tez izleme raporum olmalı?

Y.L. için iki, Dr. İçin dört adet tez izleme raporu olmalıdır. Tezini normal süreden daha kısa sürede bitirecek olanların durumu ayrıca değerlendirilir. Üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez başarısız olan ya da üst üste iki kez rapor vermeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Y.L. için 13-c ve Dr. 26-d ayrıca 26-a' ya göre Tez Önerisini süresi içinde yapmayan Dr. Öğrencisinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 

17. Ne kadar ek süre kullanabilirim?

Y.L. programını tamamlama süresi 4 yarı yıl olup, bu süre sonunda çalışmalarınıtamamlayamayan öğrencilere 13-d maddesine göre en fazla 2 yarı yıl ek süre verilir. Dr. Eğitimi tamamlama süresi 8 yarı yıl olup, 22-a maddesine göre bu süre sonunda çalışmalarını bitiremeyen öğrencilere 4 yarı yıl ek süre verilir.

18. Kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?

Kayıt dondurma belgeli gerekçenin tez danışmanı, program danışmanı, anabilim dalıbaşkanınca uygun görülmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir yarı yıl veya yıl kayıt dondurma işlemi yapılır. (48.madde.)

19. Tez Savunma Sınavına  girmek için ne yapmalıyım?

Enstitüden alınacak  tez teslim formu tez danışmanı,program danışmanı, anabilim dalı başkanınca onaylanarak Sınav Jürisi teklif edilir. Sınav Jürisi Enstitü Yönetim Kurulunda kesinleşir. Daha sonra bir ay içinde öğrenci savunma sınavına girer. Sınav başarılı, başarısız veya düzeltme olarak değerlendirilir. İlgili tutanak üç gün içinde Enstitüye teslim edilir. Y.L. için madde 15, Dr. İçin madde 27 ye bakılabilir. Düzeltme alan öğrenci Y.L. ise üç ay, Dr. ise; altı ay düzeltme süresini kullanabilir.

20. Tez savunmasında başarılı olduktan sonra ne işlem yapmalıyım?

Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrenci aşağıdaki işlemleri tamamlayıp bir ay içinde gerekli belgeleri Enstitüye teslim etmelidir. (Y.L. için madde 16, Dr. İçin madde 28.)


TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Tez ile birlikte aşağıdaki bilgilerin ve istenen belgelerin getirilmesi gerekmektedir.

1.Tezin tamamı (pdf formatında) ile Tezin İngilizce ve Türkçe özetinin (pdf formatında) yer aldığı  2(iki) adet CD  hazırlanıp Enstitüye verilecektir.  

2.Tez onay sayfaları (2 adet olacak)

3.Tez veri giriş formu http://tez2.yok.gov.tr  adresinden, öğrenci tarafından doldurularak iki (2) adet çıktısı alınıp imzalanacak.

4.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından “CD teslim edildiğine dair belge” ile “kitap borcu yoktur” belgesini Enstitüye teslim edecektir.

 


TEZ TESLİMİNDE MERKEZ KÜTÜPHANEYE TESLİM EDİLECEK DÖKÜMANLA

MEZUN AŞAMASINDA OLAN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ;

1. HAZIRLADIKLARI TEZLERİ;  TAM METİN (pdf) FORMATINDA

2. ÖZET OLARAK TA WORD (doc) FORMATINDA, CD VE DVD ORTAMINDA  MERKEZ KÜTÜPHANEYE TESLİM EDECEKLERDİR

3. TEZ VERİ GİRİŞ FORMU: http:// kutuphane.marmara.edu.tr/tezformu.htm ADRESİNDEKİ FORM  DOLDURULARAK İKİ (2) ADET ÇIKTISI  ALINACAKTIR.

  1. 1 adet Eğitim Bilimleri Enstitüsüne verilecektir.
  2. 1 adet Öğrencide kalacaktır. 

21.  Mezuniyet belgesi alma aşamasına gelen öğrenci sağlık karnesi, paso, kimlik gibi belgeleri Enstitüye teslim etmek zorundadır. Bunların kayıp olması halinde, kayıp ilanı getirilir. Bu belgeleri getirmeyen öğrenciler mezuniyet belgesi alamaz.

22.  Başvurduğum lisansüstü programın sınavını kazanamadım. Bu şartlarda programdan ders alabilir miyim?

İlgili anabilim dalı başkanının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile her yarıyıl en fazla iki ders özel öğrenci olarak alınabilir.

23.  Özel öğrenci olmak için ne yapmalıyım?

Özel öğrenci olmak için İlgili anabilim dalı başkanının önerisi ve yönetim kurulunun onayı gerekmektedir. Her yarıyıl en fazla iki ders alınabilir. Bu dersler için ödenecek ücret her yıl üniversite yönetimince belirlenir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi M.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 11'de bulunabilir. Özel Öğrenci Kayıtları ile ilgili detaylı bilgiler dönem başlarında web sayfasında ilan edilecektir.

Bu sayfa Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 12.01.2015 14:09:35 tarihinde güncellenmiştir.